بحث هذه المدونة الإلكترونية

08‏/04‏/2011

نزيكي 2300 فورمه دابه ش كرينه و يه ك كه س نه هاتييه دامه زراندن

بشتي بريارا حكومه تا هه ريميَ بدامه زراندنا زماره كا كه نجيَن باريز كه ها دهوكي ل دام و ده ز كه هين فه رمي و نه فه رمي دا زماره كا زرو يا كه نجان قه ستا ريفه به رييا به كارخستن وراهينانين بيشه ي كرينه زبو مه ره ما بده ست فه ئينا نا فورما دامه زراندني.
 جيكرا ريفه به ري بو مه ديار كر كو هه تا نو كه نزيكي (2300)فورمه ل سه ر وان كه سان دابه ش كرينه ئه وين مه رجين بيتفي ل ده ف هه ين بو دامه زراندني ز وان مه رجان ئه وين كو زيي وان سالين(1964_1994)دابن.

هه ر وه سا بو مه ديار كر كو بتني ئاكنجييت دهوكي دهينه وه ركرتن وديسان بيتفي ب ج باوه ر ناما نينه كه واته كه سين نه خوينده وار زي دشين بهين و داخازا فورما دامه زراندني بكه ن ج كوربت يان كج.

وزهه زييه بيزن هه تا نو كه ج كه س نه هاتينه دامه ز راندن ل ج ده ز كه هين فه ر مي و نه فه مي داهه ر وه سا ز مارا وان كه سان ديار نه كريه كو جافه رينه بهينه دامه ز راندن ديسان زمارا وان فورما ديار نه كرينه ئه فين دهينه به لاف كرن سه ر كه نجان.


هناك تعليق واحد:

  1. بوجى حه تا فيكافى ده رجوين بيمانكه ها ماموستايان ل شيخان نه هاتينه دامه زراندن

    ردحذف